پودر ال – گلوتامین کارن 250 گرم

پودر ال – گلوتامین کارن محصول شرکت داروسازی کارن و تولید ایران است.

گلوتامین یک سوخت سریع برای سلولهای در حال تکثیر (به ویژه گلبول های سفید و گلبول های قرمز) و سلولهای اپیتلیال روده است. گلوتامین عملکرد غشای روده را حفظ می کند و پیش ساز آنتی اکسیدان گلوتاتیون است.